Seznam vykáceného dřeva za 600,- korun

31. května 2017 v 11:22 | Jana Hájková
Vykácené dřevo z pozemků městské části Praha 20 (a z pozemků svěřených do správy) se žádným způsobem neeviduje, neúčtuje, neinventarizuje, ale pokud budete chtít seznam vykáceného dřeva, zaplatit budete muset.

V roce 2015 bylo vykáceno celkem 19 dřevin o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (tzv. nadlimitní dřeviny), v roce 2016 13 dřevin. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 20 vydal na základě žádosti odboru místního hospodářství ÚMČ Praha 20 k vykácení těchto stromů povolení. Dřevin, které byly vykácené bez povolení (např. z důvodů pěstebních, ohrožení života a zdraví) je ještě více: r. 2015 bylo vykáceno celkem 21 dřevin, r. 2016 29 dřevin.

Za roky 2015 a 2016 bylo na pozemcích městské části Praha 20 (a na pozemcích svěřených do správy) vykáceno celkem 82 dřevin, které měly ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene více než 80 cm!
§ 8 Povolení ke kácení dřevin
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.


(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků.... atd.

(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Za vyhledání 82 dřevin z roku 2015 a 2016 si ÚMČ Praha 20 inkasoval 600,- korun, zaměstnanec úřadu údajně musel vyzvedávat dokumentaci (pořadače se spisy) z archivu úřadu, který se nenachází v budově kanceláří odboru místního hospodářství ÚMČ Praha 20. Údajně bylo nutno studovat průběh projednávání žádosti, zápisy z místního šetření. Proč zaměstnanec nezpracovával informace v elektronické podobě, které má jistě k dispozici, nevím. Možná se zaměstnanec úřadu domníval, že když bude požadovat zcela neadekvátní částku za vyhledávání vykácených stromů, odradí mě od získání informací a nic mi poskytovat nebude muset. Částku jsem uhradila, úřad mi informace poskytnout musel, jen do spisu mi nahlédnout neumožnil. Zda je nebo není částka adekvátní posoudí nadřízený orgán Magistrát hlavního města Prahy. Než se tak stane, tak se zkusme zamyslet, kde může vykácené dřevo být?
 

Dřevo v účetnictví majetku MČ nehledejte

10. května 2017 v 17:46 | Jana Hájková
Pod pojmem "dobrý hospodář" si obvykle představíme člověka, který hospodaří správně, ve prospěch subjektu, který řídí a rozhoduje o něm.
Jaký je hospodář, který svůj majetek nijak neeviduje, účetně pro něj neexistuje a neprovádí řádnou inventarizaci? Tak přesně takovým hospodářem je naše městská část, co se týče dřeva, které na svých pozemcích (a pozemcích svěřených do správy) vykácí. Městská část používá vykácené dřevo na své akce anebo ho započítává na vrub dodavatelských faktur, bez toho, aniž by vykácené dřevo jakkoliv evidovala.
Až dosud se nikdo nepozastavil nad tím, že k vykácenému dřevu neexistuje příjemka, výdejka, skladový list… Uvidíme, jak se k zveřejněným dokumentům postaví kontrolní a finanční výbor, zastupitelé, radní… budou se tvářit, že věci jsou, jak mají být, nebo že o tom nic nevědí?

Odpověd´ vedoucího místního hospodářství pana Jaroslava Píši na otázku týkající se invetarizace vykáceného dřeva.

Nabídka městské části na vykácení stromů a odkup dřeva od pana Martina Švece.


Faktura od pana Švece zaplacená městskou částí. Zde skutečně žádnou informaci o prodeji majetku MČ nenajdeme.


Fotografie z akce "Čarodějnice 2017" na Chvalském zámku. Zdroj: Chvalský zámek, fotograf THEODOR.
Dle snímků je patrné, že táborák je založen ze starých trámů, nikoliv ze stromů, které byly vykáceny na území naší městské části městskou částí.


Kdo si odváží vykácené dřevo z Horních Počernic?

23. března 2017 v 16:23 | Jana Hájková

Rada městské části zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány. Komise jsou ze své činnosti odpovědné radě městské části, které předkládají svá stanoviska a náměty. Členové komisí se scházejí zpravidla jednou měsíčně a o jejich práci se dočteme ve zveřejňovaných zápisech na webu MČ.

Z informace zveřejněné v posledním zápisu Komise životního prostředí ze dne 22. března se dozvíme, že předsedkyně komise paní Ing. Tamara Spilková se dožaduje informací ohledně budoucího kácení dřevin. Z toho vyplývá, že Komise životního prostředí o záměrech kácení dřevin na území Horních Počernic informace nemá. Členové komise jsou odkázání jen na úřední desku, stejně jako veřejnost. Paní Jelínková z Komise ŽP zmiňuje, že ne všechno vykácené dřevo je využito pro akce městské části. Cituji: "případně si firma pokácené dřevo odváží"...

Pokud se potvrdí moje domněnka, že MČ Praha 20 se dřevem obchoduje, pak mě velmi zajímá za jakých smluvních a finančních podmínek. Podala jsem několik žádostí o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) a čekám na jejich vyřízení.

Zápis Komise životního prostředí ze dne: 22.3.2017

9) Informace pro komisi:
Ing. Spilková vznesla požadavek ohledně budoucího kácení, aby byla komise ŽP informována.
Vedoucí odboru ŽPD Mgr. Bidlová odpověděla, že kácení probíhá pouze za předpokladu, že žadatel obdrží od odboru ŽPD kladné rozhodnutí o kácení, veškeré záměry kácení jsou uveřejňovány na úřední desce, s dálkovým přístupem. Kácení následně provádí Odbor místního hospodářství či firma na základě smluvního vztahu. Pokácené dřevo si MČ skladuje a je spotřebováno na různých akcích MČ ( např. čarodějnice, skauti ). P. Jelínková dále doplnila, že dřevo je většinou skladováno vedle areálu Biofaktorů, případně si firma pokácené dřevo odváží. Dále Mgr. Bidlová doplnila, že v příštím roce bude pravděpodobně realizován Pasport zeleně.
 


Pojďme na to od lesa ...

15. března 2017 v 11:15 | Jana Hájková
Kácení stromů člověka s kladným vztahem k přírodě zamrzí. Někdy to však jinak nejde. Jsem ráda, že městská část dnes před kácením nechává zpracovávat dendrologický průzkum a až na základě posudku se rozhoduje, co bude kácet.


Topoly pokácené u divadla, jejichž stav byl na základě vyšetření dendrologem pomocí stromového tomografu shledán oprávněně jako havarijní, o čemž svědčí i snímky.

Pozastavil se ale někdo nad tím,co se děje s pokáceným stromem? Informace ohledně hospodaření s vykáceným dřevem v naší městské části nejsou transparentní. První informaci, kterou jsem telefonicky dostala, od vedoucího odboru místního hospodářství pana Píši byla, že veškeré pokácené dřevo městská část využije (zpracovává a skladuje) na své akce, které pořádá. Čarodějnice, Formanské slavnosti, Počernická světýlka.

14. března jsem se náhodou potkala s úřednicí výše uvedeného odboru na dalším z míst, kde se nyní stromy kácí. Park u divadla. Odpověď na stejnou otázku, kam se odváží dřevo z pokácených stromů byla však jiná. Dřevo naše městská část prodává za nabídnutou cenu firmě, která stromy kácí. Nikoho z úředníků tedy asi nenapadlo, nabídnout dřevo občanům pro jejich komunitní akce, pořádané bez účasti městské části. Třeba do mateřské školky. Rodiče dětí si jistě vzpomenou na to, jak kromě buřta na opečení musí přinést do školky také polínko na oheň. Jinak by každoroční táborák nebyl. Dřevo totiž školka k dispozici nemá. Nebo jinak. Nabídnout dřevo občanům. V Počernicích je jistě mnoho občanů, kteří by dřevo rádi odkoupili pro vlastní potřebu, pokud by se o této možnosti dozvěděli.

Pro inspiraci, jak se dřevem hospodařit, nemusíme chodit daleko. V Říčanech šli na to od lesa a jejich způsob hospodaření, je na rozdíl od toho našeho, praktický a průhledný. Říčany nabízejí svým občanům pokácené dřevo prostřednictvím vlastních webových stránek http://info.ricany.cz/mesto/mesto-nabizi-zajemcum-k-prodeji-18-m3-dreva. Dřevo odkoupí občan, který nabídne nejvyšší cenu za m3. Občan zaplatí, dřevo si odveze, město i občan jsou spokojení. Cenu, za kterou městská část Horní Počernice pokácené dřevo rozprodává, jsem se od pana vedoucího Píši při telefonickém rozhovoru nedozvěděla. Mám podat svůj dotaz písemně a na ten mi odpoví. To určitě udělám. Stejně tak jako se budu ptát, proč Rada naší městské části o prodeji pokáceného dřeva vůbec nerozhodovala, soudě podle zveřejněných zápisů na oficiálním webu. I když je to staré, pokácené dřevo, je to majetek naší městské části, nás všech. A o tom by Rada přece rozhodovat měla.


Běžná cena palivového dřeva na trhu se pohybuje kolem 1000 korun za m3 (http://palivove-drevo-libeznice.cz/palivove-drevo/palivove-drevo-cenik/). U dřeva pro řemeslníky (truhláře, sochaře) je cena vyšší v závislosti na druhu a kvalitě dřeva.

Hornopočernický zpravodaj má otevřeno!

2. září 2016 v 10:14 | Jana Hájková
Hornopočernický zpravodaj byl častým tématem mého blogu. Nešlo mi o neustálou kritiku čehokoliv, ale o nastavení změn a pravidel.


Mám velkou radost z nominace v soutěži OTEVŘENO x ZAVŘENO 2016. Po změnách, za které vděčíme redakční radě, redaktorce Lence Bartákové, místostarostce Evě Březinové a Ladislavu Stýblovi se již nemáme za co stydět!

Otevřená společnost ocenila změny, kterými Hornopočernický zpravodaj od roku 2014 prošel. Tehdy se Hornopočernický zpravodaj v soutěži nominoval do kategorie Zavřeno za střet zájmů redaktorky paní Dany Mojžíšové (kandidátka Šance pro Počernice). Paní Lenka Bartáková, současná redaktorka zpravodaje, má žurnalistické zkušenosti, není zastupitelkou, střet zájmů tedy byl odstraněn. Periodikum nyní umožňuje přímá vyjádření občanů a zastupitelů, včetně silné kritiky vedení. Snížil se také počet článků starostky a počet zmínek o ní a fotografií. Ohodnotit nejen Hornopočernický zpravodaj můžete do 18. září svým hlasem zde: http://oz.otevrenaspolecnost.cz/soutezici


Najdi 5 rozdílů

27. února 2016 v 15:13 | Jana Hájková
Jsem velmi ráda, že tento blog vzbudil zájem obyvatel Počernic a zapojili se do diskuze s vedením městské části na téma multifunkční haly. Výsledkem je to, že Rada MČ rozhodla o zastavení územního řízení dle původního záměru (projekt zpracovaný společností Beninksport s. r. o.), tedy investice kolem 70 milionů korun.

Původní požadavek vycházející z potřeby počernických základních škol - navýšeni kapacit pro sportovní aktivity - pochopitelně nadále trvá. V současné době Rada MČ vyhodnocuje alternativní řešení (Usnesení č. 36/4.1/15) , které vychází z nově zpracované studie. (dostupný na http://www.pocernice.cz/mestska-cast/rozvoj-mc/vystavba/sportovni-hala-3/)

At´už bude konečné řešení jakékoliv, nikdy se nebude líbit všem 15 tis. trvale žijícím občanům Horních Počernic. Vždy se najdou odpůrci i příznivci jedné či druhé varianty.
Vítězné řešení by však mělo:
- řešit požadavek základních škol, tj. prvotní důvod investice
- být v souladu s platnou legislativou a neomezovat na právech účastníky řízení
- finančně životaschopné
- výsledkem transparentního výběru dodavatelů

Původní záměr dle projektu "Sportovní víceúčelová hala" ( Beninksport s. r. o. r.2014) byl odsouzen k nezdaru jednak díky megalomanskému konceptu a především nepochopitelnému přístupu vedení ( tehdejší radní: Hana Moravcová, Mgr. Jiří Beneda , Mgr. Alena Šefčíková, Jaroslav Kočí, Tomáš Kádner, Richard Stára, Mgr.Alena Štrobová), které rozhodovalo o investici s tak významným dopadem na urbanistické řešení obce, život v obci a rozpočet obce v uzavřené skupince lidí.

Dokážete se Vážení rádní a zastupitelé ponaučit ze svých chyb?

Budeme se schopni domluvit a posunout záměr dál k realizaci?

Nový návrh Tělocvična r.2015:
Hrací plocha : 25,2 x 45m
Šířka objektu ze severní strany 37,2m, z jižní strany 29m
Délka objektu: 54,6m
Výška: návrh 9,5m (světlá výška hlavního prostoru 7m)
Divácký ochoz: 80 sedaček + 80 stojících diváků
Šatny: 8

Původní návrh Sportovní hala (Benniksport s.r.o. r.2014):
Hrací plocha: 45X30m vč. části pro diváky
Šířka objektu: 34m
Délka objektu: 60,6m
Výška objektu: dle kóty nad terénem 13,76m (pohled z ul.Javornická)
Tribuna: 360 diváků
Šatny: 8 + 2 místnosti pro rozhodčí


Reakce na článek „A tak se ptám"

17. ledna 2016 v 18:32 | Jana Hájková


I já jsem ráda tomu, že se ustoupilo od gigantické verze výstavby multifukční haly v Javornické ulici. Neznamená to však, že se raduji ze ztráty času a investic, které byly promarněné díky diletantskému přístupu vedení obce. Tyto dvě věci je nutné rozlišovat. Neúspěch projektu, který postrádal solidní plán financování realizace i samotného provozu a ani se nedobral kladného výsledku územního řízení, nelze při vší objektivnosti přisuzovat osobě paní Polydorové - radní pro výstavbu. Sama jsem tomuto tématu věnovala dosti času a měla možnost prostudovat řadu dokumentů. To mě opravňuje k následujícímu vyjádření na Váš článek (jehož účelu příliš nerozumím). Ve své reakci na Váš příspěvek se budu držet faktů.

Tvrzení, že občané z Javornické dospěli ke kladnému vyjádření ohledně původního záměru není založeno na pravdě.
V rámci územního řízení podali písemné nesouhlasné stanovisko, stejně jako občanské sdružení a stejně jako i jiní občané z Horních Počernic. Jsem přesvědčená, že pokud by územní řízení původního záměru dospělo k vydání rozhodnutí, bylo by zamítavé. Stavební úřad (pokud by nebyl nikým zmanipulován) by záměr nemohl povolit. Pokud by jednal v rozporu se Stavebním zákonem a Správním řádem a souhlasné stanovisko vydal, nezávislý odvolací orgán na Magistrátu hlavního města Prahy by byl nucen vadné rozhodnutí zrušit.

Ohledně stanoviska IPR - z pohledu stanoviska k záměru realizovat halu je naprosto lhostejné kdo komu co posílal, či pověřoval. Podstatný je obsah stanoviska IPR. A ten potvrzuje většinu námitek, které účastníci řízení ve správním řízení podaly.

Fandím sportu, přeji si, aby měly děti kde sportovat a občané se měli kde scházet. Aby tomu tak bylo, je zapotřebí, aby vznikl životaschopný projekt. Z pohledu realizace i následného provozu sportovního zařízení. Tím diskutovaný záměr nebyl.

Frustrace a znechucení všech, především z řad sportovců, kteří přípravě projektu věnovali spoustu svého času, je zcela pochopitelné a na místě. Avšak jde o nikterak překvapující výsledek snahy realizovat projekt v podobě, ve které byl představen. Nemůže to byt překvapením pro nikoho, kdo pochopí, jakým způsobem na projektu pracovali představitelé vedení městské části v čele s paní Moravcovou. Fakta hovoří jasně: neopodstatněná investice do projektové přípravy v rozsahu téměř jednoho milionu korun, projekt byl zadán ke zpracování kanceláři, která nemá s projektováním sportovišť takového charakteru žádnou zkušenost, chybějící návaznost na urbanistické, dopravní a strategické plány rozvoje obce. Způsob, kterým se zástupci obce chopili řešení výstavby haly byl vším možným, jenom ne profesionálním přístupem k realizaci tak náročného a přitom důležitého projektu.

Při posouzení situace ohledně závěru odstoupit od realizace haly v původní podobě, je pro mě nesrozumitelné, jakým směrem vedete útočnou argumentaci k tomuto tématu. Příčiny absence nejen haly, ale řady dalších užitečných počinů je třeba hledat jinde než u paní Karly Polydorové.


Obrazek je pouze ilustrativní, zdroj : www.dezeen.com

Má to smysl!

8. ledna 2016 v 14:48 | Jana Hájková

Amazon a kamionová doprava do Prahy nepatří!

3. ledna 2016 v 22:22 | Jana Hájková
Podpořte prosím petici občanů Horních Počernic, elektronicky zde:

nebo osobně v prodejně zeleniny u p. Evy Tůmové
(Běluňská, proti restauraci Na Kopečku)
a v trafikách p. Hory na Náchodské a v Jeřické ulici.

Stažené a podepsané petice pak odešlete, prosím, na adresy občanů z petičního výboru. Děkujeme!

Odlišné lhůty Odboru výstavby a územního rozvoje MČ Praha 20

3. ledna 2016 v 22:17 | Jana Hájková
Je zarážející, jak odlišně přistupuje Odbor výstavby a územního rozvoje MČ Praha 20 pod vedením pana ing. Richarda Měšťana k zákonným lhůtám.

K záměru Amazonu je schopný vydat stanovisko za pouhé tři dny.Běžně v rámci stavebních řízení toho zmíněný odbor není schopen ani ve lhůtě 60ti (!) dní.Co si o práci stavebního úřadu a jeho úřednících, které platíme z našich daní, pomyslet?

_______________________________________________________________________________________________________________

Další články


Kam dál