Hornopočernický zpravodaj má otevřeno!

2. září 2016 v 10:14 | Jana Hájková
Hornopočernický zpravodaj byl častým tématem mého blogu. Nešlo mi o neustálou kritiku čehokoliv, ale o nastavení změn a pravidel.


Mám velkou radost z nominace v soutěži OTEVŘENO x ZAVŘENO 2016. Po změnách, za které vděčíme redakční radě, redaktorce Lence Bartákové, místostarostce Evě Březinové a Ladislavu Stýblovi se již nemáme za co stydět!

Otevřená společnost ocenila změny, kterými Hornopočernický zpravodaj od roku 2014 prošel. Tehdy se Hornopočernický zpravodaj v soutěži nominoval do kategorie Zavřeno za střet zájmů redaktorky paní Dany Mojžíšové (kandidátka Šance pro Počernice). Paní Lenka Bartáková, současná redaktorka zpravodaje, má žurnalistické zkušenosti, není zastupitelkou, střet zájmů tedy byl odstraněn. Periodikum nyní umožňuje přímá vyjádření občanů a zastupitelů, včetně silné kritiky vedení. Snížil se také počet článků starostky a počet zmínek o ní a fotografií. Ohodnotit nejen Hornopočernický zpravodaj můžete do 18. září svým hlasem zde: http://oz.otevrenaspolecnost.cz/soutezici

 

Najdi 5 rozdílů

27. února 2016 v 15:13 | Jana Hájková
Jsem velmi ráda, že tento blog vzbudil zájem obyvatel Počernic a zapojili se do diskuze s vedením městské části na téma multifunkční haly. Výsledkem je to, že Rada MČ rozhodla o zastavení územního řízení dle původního záměru (projekt zpracovaný společností Beninksport s. r. o.), tedy investice kolem 70 milionů korun.

Původní požadavek vycházející z potřeby počernických základních škol - navýšeni kapacit pro sportovní aktivity - pochopitelně nadále trvá. V současné době Rada MČ vyhodnocuje alternativní řešení (Usnesení č. 36/4.1/15) , které vychází z nově zpracované studie. (dostupný na http://www.pocernice.cz/mestska-cast/rozvoj-mc/vystavba/sportovni-hala-3/)

At´už bude konečné řešení jakékoliv, nikdy se nebude líbit všem 15 tis. trvale žijícím občanům Horních Počernic. Vždy se najdou odpůrci i příznivci jedné či druhé varianty.
Vítězné řešení by však mělo:
- řešit požadavek základních škol, tj. prvotní důvod investice
- být v souladu s platnou legislativou a neomezovat na právech účastníky řízení
- finančně životaschopné
- výsledkem transparentního výběru dodavatelů

Původní záměr dle projektu "Sportovní víceúčelová hala" ( Beninksport s. r. o. r.2014) byl odsouzen k nezdaru jednak díky megalomanskému konceptu a především nepochopitelnému přístupu vedení ( tehdejší radní: Hana Moravcová, Mgr. Jiří Beneda , Mgr. Alena Šefčíková, Jaroslav Kočí, Tomáš Kádner, Richard Stára, Mgr.Alena Štrobová), které rozhodovalo o investici s tak významným dopadem na urbanistické řešení obce, život v obci a rozpočet obce v uzavřené skupince lidí.

Dokážete se Vážení rádní a zastupitelé ponaučit ze svých chyb?

Budeme se schopni domluvit a posunout záměr dál k realizaci?

Nový návrh Tělocvična r.2015:
Hrací plocha : 25,2 x 45m
Šířka objektu ze severní strany 37,2m, z jižní strany 29m
Délka objektu: 54,6m
Výška: návrh 9,5m (světlá výška hlavního prostoru 7m)
Divácký ochoz: 80 sedaček + 80 stojících diváků
Šatny: 8

Původní návrh Sportovní hala (Benniksport s.r.o. r.2014):
Hrací plocha: 45X30m vč. části pro diváky
Šířka objektu: 34m
Délka objektu: 60,6m
Výška objektu: dle kóty nad terénem 13,76m (pohled z ul.Javornická)
Tribuna: 360 diváků
Šatny: 8 + 2 místnosti pro rozhodčí


Reakce na článek „A tak se ptám"

17. ledna 2016 v 18:32 | Jana Hájková


I já jsem ráda tomu, že se ustoupilo od gigantické verze výstavby multifukční haly v Javornické ulici. Neznamená to však, že se raduji ze ztráty času a investic, které byly promarněné díky diletantskému přístupu vedení obce. Tyto dvě věci je nutné rozlišovat. Neúspěch projektu, který postrádal solidní plán financování realizace i samotného provozu a ani se nedobral kladného výsledku územního řízení, nelze při vší objektivnosti přisuzovat osobě paní Polydorové - radní pro výstavbu. Sama jsem tomuto tématu věnovala dosti času a měla možnost prostudovat řadu dokumentů. To mě opravňuje k následujícímu vyjádření na Váš článek (jehož účelu příliš nerozumím). Ve své reakci na Váš příspěvek se budu držet faktů.

Tvrzení, že občané z Javornické dospěli ke kladnému vyjádření ohledně původního záměru není založeno na pravdě.
V rámci územního řízení podali písemné nesouhlasné stanovisko, stejně jako občanské sdružení a stejně jako i jiní občané z Horních Počernic. Jsem přesvědčená, že pokud by územní řízení původního záměru dospělo k vydání rozhodnutí, bylo by zamítavé. Stavební úřad (pokud by nebyl nikým zmanipulován) by záměr nemohl povolit. Pokud by jednal v rozporu se Stavebním zákonem a Správním řádem a souhlasné stanovisko vydal, nezávislý odvolací orgán na Magistrátu hlavního města Prahy by byl nucen vadné rozhodnutí zrušit.

Ohledně stanoviska IPR - z pohledu stanoviska k záměru realizovat halu je naprosto lhostejné kdo komu co posílal, či pověřoval. Podstatný je obsah stanoviska IPR. A ten potvrzuje většinu námitek, které účastníci řízení ve správním řízení podaly.

Fandím sportu, přeji si, aby měly děti kde sportovat a občané se měli kde scházet. Aby tomu tak bylo, je zapotřebí, aby vznikl životaschopný projekt. Z pohledu realizace i následného provozu sportovního zařízení. Tím diskutovaný záměr nebyl.

Frustrace a znechucení všech, především z řad sportovců, kteří přípravě projektu věnovali spoustu svého času, je zcela pochopitelné a na místě. Avšak jde o nikterak překvapující výsledek snahy realizovat projekt v podobě, ve které byl představen. Nemůže to byt překvapením pro nikoho, kdo pochopí, jakým způsobem na projektu pracovali představitelé vedení městské části v čele s paní Moravcovou. Fakta hovoří jasně: neopodstatněná investice do projektové přípravy v rozsahu téměř jednoho milionu korun, projekt byl zadán ke zpracování kanceláři, která nemá s projektováním sportovišť takového charakteru žádnou zkušenost, chybějící návaznost na urbanistické, dopravní a strategické plány rozvoje obce. Způsob, kterým se zástupci obce chopili řešení výstavby haly byl vším možným, jenom ne profesionálním přístupem k realizaci tak náročného a přitom důležitého projektu.

Při posouzení situace ohledně závěru odstoupit od realizace haly v původní podobě, je pro mě nesrozumitelné, jakým směrem vedete útočnou argumentaci k tomuto tématu. Příčiny absence nejen haly, ale řady dalších užitečných počinů je třeba hledat jinde než u paní Karly Polydorové.


Obrazek je pouze ilustrativní, zdroj : www.dezeen.com
 


Má to smysl!

8. ledna 2016 v 14:48 | Jana Hájková

Amazon a kamionová doprava do Prahy nepatří!

3. ledna 2016 v 22:22 | Jana Hájková
Podpořte prosím petici občanů Horních Počernic, elektronicky zde:

nebo osobně v prodejně zeleniny u p. Evy Tůmové
(Běluňská, proti restauraci Na Kopečku)
a v trafikách p. Hory na Náchodské a v Jeřické ulici.

Stažené a podepsané petice pak odešlete, prosím, na adresy občanů z petičního výboru. Děkujeme!

Odlišné lhůty Odboru výstavby a územního rozvoje MČ Praha 20

3. ledna 2016 v 22:17 | Jana Hájková
Je zarážející, jak odlišně přistupuje Odbor výstavby a územního rozvoje MČ Praha 20 pod vedením pana ing. Richarda Měšťana k zákonným lhůtám.

K záměru Amazonu je schopný vydat stanovisko za pouhé tři dny.Běžně v rámci stavebních řízení toho zmíněný odbor není schopen ani ve lhůtě 60ti (!) dní.Co si o práci stavebního úřadu a jeho úřednících, které platíme z našich daní, pomyslet?

_______________________________________________________________________________________________________________

Na každého stejný metr?

13. prosince 2015 v 14:00 | Jana Hájková

Bohužel ne v Horních Počernicích. Téma nikoliv nové, již po několikáté diskutované. Bohužel stále aktuální. Smluvní podmínky nájmu nebytových prostor Městské části Praha 20.

Na přetřes toto téma přišlo při prosincovém jednání zastupitelstva, na kterém provozovatel jedné z restaurací v areálu Chvalské tvrze (identitu můžete zjistit ze záznamu jednaní) vyjádřil svou nespokojenost, která pramení z absolutní neochoty Rady MČ k jednání o smluvních podmínkách nájmu.
K jeho iniciativě ho vedlo zjištění, že v areálu Chvalské tvrze nejsou nájemní podmínky nebytových prostor a pozemků s ohledem na cenu nájmů stejné. A to přesto, že pronajímatel je jeden, a to naše městská část.

Proč tomu tak je? Pokud bychom měli možnost nahlédnout do uzavřených nájemních smluv, odpověď na otázku si dohledáme. Zatím smlouvy zveřejněny nejsou. A to přes slib (naposledy při kampani, která doprovázela volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy) naší paní starostky Hany Moravcové, která si zveřejnění veškerých smluvních vztahů vzala za svoji osobní odpovědnost. Možná to byly nenaplněné ambice a neúspěch v magistrátních volbách, že osobní odpovědnost proklamovaná v souvislosti s transparentností smluvních vztahů vzala bohužel za své i na úrovni Horních Počernic. Smlouvy zveřejněny dodnes nejsou.

Proto tímto vyzývám zastupitele, aby zadali úkol Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 20:
Prověřit nájemní podmínky nebytových prostor a pozemků dlouhodobě pronajatých Městskou částí Praha 20.

Není to tak dávno, kdy jsme se na stránkách zpravodaje dočetli, jak společnost Pekařství Moravec, s.r.o. získala do pronájmu bývalou trafiku v Ratibořické ulici. A zajistila si při tom výhodné smluvní podmínky v podobě snížení nájmu odpočtem částky investované do rekonstrukce ve výši 457 tisíc. A ani další provozovna společnosti paní starostky neměla při uzavírání smluvního vztahu obvyklý průběh, tak, jak by se s ohledem na možný střet zájmů čekalo. Rada MČ se zabývala nájmem Pekařství Moravec, s.r.o. v části objektu Jívanská 635 pouhých sedm dní před ukončením nájmu a to na mimořádném jednání rady. Tehdy radní odsouhlasili částku 19 428 korun měsíčně za nebytový prostor o celkové výměře 192 m2. Až po té, kdy se zvedla vlna kritiky, rada pověřila paní místostarostku Mgr. Evu Březinovou k zajištění posudku nájemní ceny. A ejhle! Na dalším jednání už rada schválila částku jinou! Částku o 6 202 korun měsíčně vyšší. Dnes za pronájem prodejny potravin a lahůdek v ul.Jívanská platí společnost Pekařství Moravec, s.r.o. 25 630 korun za měsíc.

Článek není smutným povzdechnutím, že tak citlivé téma se v Horních Počernicích potýká s chronickými problémy, bez naděje na zlepšení, ani útokem na společnost, ve které je paní Moravcová jednatelkou.

Je to upozornění na nutnost a na povinnost zastupitelů, povinnost, která váže všechny zastupitele ke svým voličům, aby se nájemní podmínky nebytových prostor a pozemků pronajatých městskou částí prověřily a výsledky zveřejnily.

Kdo za to může aneb odmítnutí 10 miliónů korun

17. května 2015 v 14:15 | Jana Hájková
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 vydal rozhodnutí o povolení kácení stromů v Nolčově parku a parku Chvaly (dne 13.2.2015). Koncem dubna jej pražský magistrát zrušil. Žádost o povolení kácení vrátil k novému projednání.
Zrušení žádosti dává radní pro životní prostředí Mgr. Alena Šefčíková za vinu místnímu spolku Chvalská (čtěte zde). Proč? Z jakého důvodu paní radní spolek Chvalská napadá?
Magistrát (MHMP) se v rozhodnutích místním spolkem ovlivnit jistě nenechá. Skutečným důvodem zrušení rozhodnutí jsou zásadní chyby, kterých se úředníci MČ Praha 20 dopustili. Spolek Chvalská se do řízení o povolení kácení stromů zapojil, protože lidem, kteří za ním stojí, není lhostejné, že úředníci mohou svým nekompetentním jednáním způsobit nenávratné škody na vzácném zbytku přírody, která nám v Horních Počernicích zůstává. V souvislosti se zamýšlenými úpravami parku je počínání spolku Chvalská zjevně nepříjemné těm, kdo jsou za odbor životního prostředí zodpovědní. Už to je alarmující! Ochrana přírody je ale jedním z hlavních důvodů vzniku našeho spolku. Jeho členové pracují dobrovolně a nezištně. Městská část naopak disponuje skupinou placených úředníků - profesionálů ve svém oboru. Od nich právem očekáváme odborně odvedenou práci. V případě zaměstnanců odboru životního prostředí a odboru místního hospodářství navíc ještě lásku a úctu k přírodě.
Avšak ouha, žádost zpracovaná odborem místního hospodářství byla magistrátem vyhodnocena jako zmatená a plná faktických pochybení! (dokument: MHMP - 342631/2015/OCP - V-167/R-15/Pp ze dne 22.4.2015 http://www.cssdpocernice.cz/sites/default/files/Rozhodnut%C3%AD%20%20MHMP.pdf). K tomu, aby si soudný občan vyhodnotil míru viny, doporučuji pročíst zmíněné rozhodnutí magistrátu (všech 14 stran). Vedle tohoto rozhodnutí je tvrzení paní radní Mgr. Aleny Šefčíkové nejen nepravdivé, ale zcela komické. Zvlášť, pokud uvádí, že spolek Chvalská nebo kdokoliv jiný z účastníků místního šetření, konaného dne 3.2.2015 v Nolčově parku, bránil uříznutí "jediné větve, jediného stromu." Těžko soudit, co ji k tomu vede. Na místním šetření, kterého se osobně zúčastnila, vůbec nehovořila.
Naopak argumentace totožná s vyjádřením spolku Chvalská k navrhovaným úpravám parku zazněla z úst paní radní pro výstavbu Karly Polydorové. S projektem byla dobře seznámena. Evidentně se do parku před místním šetřením zašla podívat a ověřila si skutečnost s předloženou dokumentací. Další vyhraněný názor zazněl od pana místostarosty Mgr. Jiřího Benedy. Byl doslova "zhrozen" masivností kácení. Pokud by si paní radní pro životní prostředí přečetla odvolání spolku Chvalská, který předkládá alternativu zachování alespoň 13 stromů z 32 navržených ke kácení v Nolčově parku, nemohla by tvrdit, že nechceme o kácení ani slyšet.
MHMP ve svém rozhodnutí uvádí, že podaná žádost je zmatená. I na to spolek Chvalská před místním šetřením upozorňoval. Městská část přesto nedala žádost ani dokumentaci do pořádku.
Vedení radnice nevadilo, že na základě zmatečné dokumentace Odbor hospodářské správy a investic MČ Praha 20 vypsal výběrové řízení. Nelze se divit, že ani toto řízení nedopadlo dobře. Jeden z účastníků se odvolal. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) jeho námitku uznal jako oprávněnou a proto ani výběrové řízení na akci Regenerace a obnova parků stále není ukončené. S velkou pravděpodobností MČ zaplatí i ÚHOS vyměřenou pokutu. MČ proti rozhodnutí podala rozklad, ale výší navrhované penalizace se zatím nepochlubila. Ostatně ani tím, jakou část našeho rozpočtu zpackaný projekt zatím spolykal.
V souvislosti se zamítnutím žádosti a zrušením rozhodnutí městské části paní radní Šefčíková poukazuje na promarněnou příležitost využít dotaci na revitalizaci parků ve výši 10 mil. korun. Zmiňuje, jak komplikované bylo dotaci získat. Je to ale tak, že jsme od roku 2012 (kdy byl projekt dokončen) žádali pravidelně každý rok a uspěli konečně až v roce 2014? Zde si troufnu tvrdit, že paní Šefčíková pláče nad špatným hrobem. Jak reálné je očekávání, že městská část využije dotačního programu k Regeneraci a obnově parku, pokud nedokáže zpracovat bezchybnou žádost a zajistit korektní průběh výběrových řízení?

Není na místě se zamyslet, co je skutečným problémem? Činnost spolku Chvalská, nebo neschopnost odpovědných úředníků, případně politiků, kteří pro danou oblast nemají vzdělání ani potřebnou erudici? Sami vidíte, že problémů je dost. Spolek Chvalská ale za žádným z nich nestojí.


Dokumenty ke staženi:
Posouzení ing. Zuzany Richterové:


Rozhodnutí úřadum MČ PHA 20 - odb. živ. prostředí ohledně kácení dřevin:
Odvolání pro rozhodnutí kácení dřevin:
Rozhodnutí MHMP ohledně rozhodnutí kácení dřevin:

Jak se počernická vrchnost rozhodla zatrhnout tipec svobodnému Zpravodaji

4. dubna 2015 v 11:02 | Jana Hájková
Pouhé tři měsíce trvalo, než paní starostce Haně Moravcové a radnímu Petru Herianovi došla trpělivost s novou koncepcí Hornopočernického zpravodaje. A tak "vlítli" na redakční radu a pěkně po "putinovsku" jim to tam objasnili. Ze zveřejněného zápisu redakční rady je zřejmé, co paní Moravcové a panu Herianovi na periodiku vadí v tuto chvíli nejvíce:

Ztráta moci nad médiem, kterým tak snadno ovlivní voliče!

Návrhu paní starostky a ostatních členů Rady MČ ani snad nelze uvěřit. Chtít, aby měl nově zvolený zástupce Rady MČ právo veta a možnost cenzury nevhodných článků a to ještě před tím, než se k aktuálnímu číslu Zpravodaje vyjádří redakční rada? Jako by nestačilo, že ostudy s Hornopočernickým zpravodajem jsme si už v minulosti užili dost.

To vše se děje dnes s vědomím toho, jak špatné byly výsledky auditu radničního periodika od Otevřené společnosti, zpracované panem Oldřichem Kužílkem, poradcem pro otevřenost veřejné správy.

Pročítaje zápis redakční rady ze dne 26.3., musím říci, že si nejsem jistá, zda se opravdu píše rok 2015 a žiju v civilizované demokratické zemi.
Například "hláška", cituji: "Odpovědnost za chybné informace v minulém čísle HPZ a další chyby přijala paní redaktorka Mojžíšová, která pro vysvětlení situace uvedla, že chyby byly způsobeny kolapsem výpočetní techniky." Co si za tím tak představit? Doufám, že to snad nebyl útok mimozemšťanů! Spíš jen obyčejný alibismus a ryzí neprofesionalita.
Anebo, cituji: "Paní starostka a pan radní obsáhle zkritizovali práci RR a žádali mj., aby byl RR dán paní redaktorce potřebný klid na práci." Já myslím, že spousta lidí si velmi dobře pamatuje časy, kdy se žádal "klid na práci" a jsme vděčni, že v roce 1989 skončily.

Bohužel, čtení na http://www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/redakcni-rada/zapisy-redakcni-rady/ v člověku příliš optimismu (ani klidu) nevyvolává. Naopak, velké obavy!


Ptát se není troufalost ani nehoráznost.

28. února 2015 v 15:32 | Jana Hájková

V březnovém Hornopočernickém zpravodaji v rozhovoru paní starostky jsme se dočetli o jejím pohledu na současný zákon o poskytování informací č. 106/1999 Sb. Rozhovor postrádal skutečný dialog, sdělení starostky, že ptát se a dožadovat informací je v Horních Počernicích nehoráznost, troufalost a drzé obtěžování úředníků, bylo až příliš okaté.

Nevěřím tvrzení paní starostky, že existence zákona č. 106/1999 Sb. zaměstná na MČ Praha 20 jednoho úředníka na plný úvazek. Přesvědčit nás mohou čísla, která však v rozhovoru chybí… Mám za to, že pokud by informace byly pro občany lehce dohledatelné na webu městské části, razantně by ubyla administrativní zátěž, kterou paní starostka v rozhovoru zmiňuje. Zatím tomu tak není. Domnívám se, že by občané neměli být káráni za využívání svých práv, které jim platná legislativa nabízí. Oproti paní starostce mám s tímto zákonem velmi dobré zkušenosti. Občas jsem ale překvapena, jak odlišně se k němu různé úřady staví. Pro příklad uvedu Portál hl. města Prahy, který zveřejňuje nejen seznam všech odpovědí o poskytnutých informacích, ale také všechny smlouvy úřadem uzavřené.

A proč je u nás užitečnost zákona o poskytování informací zpochybňována? Komu vadí? Je přirozené, že tomu, kdo nemá zájem informace zveřejňovat a má k tomu své osobní důvody. Nevěřím tomu, že bez zmiňovaného zákona bychom se kdy vůbec dozvěděli, jaké jsou smluvní podmínky mezi MČ Praha 20 a společností Pekařství Moravec s.r.o. (Díky tomuto zákonu víme, že výše nájemného v bývalé trafice, dnes cukrárně společnosti Pekařství Moravec s.r.o., je z původních 10.000 Kč snížena na 5.000 Kč. Víme i to, že než si paní starostka objekt pronajala, prohlédla si ho, a tudíž dobře věděla, v jakém stavu objekt byl. Po rekonstrukci tohoto objektu ovšem požadovala odečet z nájemného o částku ve výši 457 tis. korun za rekonstrukci a tuto částku si bude odečítat z nájemného až do doby úplného uhrazení závazku.) V případě Magistrátu hl. m. Prahy je i taková smlouva umístěna na web, včetně dodatků. Další utajenou skutečností měla zřejmě zůstat i dohoda o pracovní činnosti s MČ Praha 20 na pozici "PR pracovnice" s paní zastupitelkou a redaktorkou Hornopočernického zpravodaje Danou Mojžíšovou. Nebýt zákona č. 106/1999 Sb. občanům, zastupitelům, ale i radním by zůstala téměř celý rok utajená. Je smutné, že kriticky laděný příspěvek, rádoby pojatý jako rozhovor o poskytování informací, je právě dílem těch, kterým existence tohoto zákona v loňském roce mediálně ani finančně rozhodně nepomohla. Smlouva s paní zastupitelkou Danou Mojžíšovou ze "Šance pro Počernice" na pozici PR pracovnice (na základě kterých MČ vyplácela měsíčně částky až 10.000,- korun) byla ke konci roku vypovězena. Druhá dohoda paní Dany Mojžíšové o pracovní činnosti s příspěvkovou organizací Chvalským zámkem na částku 18.000,- měsíčně (12x ročně) na pozici redaktorky toho zpravodaje, zatím trvá. Mají tedy důvod tento zákon chválit?

Znění zákona č. 106/1999 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 1999, částka 39, ze dne 8.6.1999


Další články


Kam dál